ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่องปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง...[17 ก.ย. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่องกำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561...[17 ก.ย. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่องคำสั่งแต่งคณะกรรมการดำเนินการลงทะเบียนเรียน นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และปวส. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561...[17 ก.ย. 2561]   
     ใบ Pay In ค่าลงทะเบียน(จ่ายเงินที่ธนาคาร) ภาคเรียนที่ 2/2561...[17 ก.ย. 2561]   
    ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ (ธุรกิจเทคนิคทุ่งสงบิวตี้)...[30 ส.ค. 2561]   
    แบบฟอร์มใบลา ใบลา นศท....[12 ก.ค. 2561]   
     ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 /2561 วันที่ 10 กฎกราคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง...[27 มิ.ย. 2561]   
    ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม โครงการ ตรวจสุขภาพ และคัดกรองสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560...[15 มิ.ย. 2561]   
     ใบ Pay In ค่าลงทะเบียน(จ่ายเงินที่ธนาคาร) รอบสอง ภาคเรียนที่ 1/2561...[11 พ.ค. 2561]   
    รายชื่อนักเรียน นักศึกษา เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561...[30 เม.ย. 2561]   
     
   อ่านทั้งหมด