ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่องสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องเทพทาโร วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ...[15 พ.ย. 2561]   
    ลงทะเบียนรอบ 2 ใบ Pay In ค่าลงทะเบียน(จ่ายเงินที่ธนาคารวันที่ 16-21 ตุลาคม 2561) ภาคเรียนที่ 2/2561...[16 ต.ค. 2561]   
    ประกาศจากงานวัดผลและประเมินผล...[24 ก.ย. 2561]   
    ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่องปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง...[17 ก.ย. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่องกำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561...[17 ก.ย. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่องคำสั่งแต่งคณะกรรมการดำเนินการลงทะเบียนเรียน นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และปวส. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561...[17 ก.ย. 2561]   
     ใบ Pay In ค่าลงทะเบียน(จ่ายเงินที่ธนาคาร) ภาคเรียนที่ 2/2561...[17 ก.ย. 2561]   
    ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ (ธุรกิจเทคนิคทุ่งสงบิวตี้)...[30 ส.ค. 2561]   
    แบบฟอร์มใบลา ใบลา นศท....[12 ก.ค. 2561]   
     ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 /2561 วันที่ 10 กฎกราคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง...[27 มิ.ย. 2561]   
     
   อ่านทั้งหมด