ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง การจัดสรรโควตานักเรียนระดับ ปวช. เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)...[05 ม.ค. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2560...[18 ธ.ค. 2560]   
    ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมสุขอนามัยและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560...[08 ธ.ค. 2560]   
    รายชื่อสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560...[28 พ.ย. 2560]   
    ประกาศจากงานทะเบียน เรื่อง ใบ Pay In ค่าลงทะเบียน รอบที่ 2 (เฉพาะ ปวช.)...[16 ต.ค. 2560]   
    ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่อง ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานภาคเรียนที่ 2/2560...[03 ต.ค. 2560]   
    ประกาศจากฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา...[02 ต.ค. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง กำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน และ การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560...[15 ก.ย. 2560]   
    ใบ Pay In ค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2560...[15 ก.ย. 2560]   
    ประกาศงานวัดผลและประเมินผล...[11 ก.ย. 2560]   
     
   อ่านทั้งหมด