ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งส่ง เรื่องรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2561 เข้าเรียนระดับ ปวส. ในโครงการ SCG Excellent Model School ...[12 มี.ค. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่องการเปิดทำการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560...[06 มี.ค. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง กำหนดวันเปิด - ปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561...[12 ก.พ. 2561]   
    ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่อง ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน และ ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561...[09 ก.พ. 2561]   
    ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ SME ประจำปีการศึกษา 2560...[30 ม.ค. 2561]   
    รายละเอียดการมอบตัวนักเรียน นักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ปวช. และ ปวส....[24 ม.ค. 2561]   
    ระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา STUDENT ADMISSION SYSTEM...[18 ม.ค. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง การจัดสรรโควตานักเรียนระดับ ปวช. เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)...[05 ม.ค. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2560...[18 ธ.ค. 2560]   
    ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมสุขอนามัยและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560...[08 ธ.ค. 2560]   
     
   อ่านทั้งหมด